OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VSTUPENEK

Společnost: humancraft s.r.o.
Sídlem: Karlínské náměstí 399/11, Praha 8, 186 00, Česká republika
IČ: 26213672
DIČ: CZ26213672
Tel: +420 604 232 858
E-mail: petra.havlova@humancraft.cz

pro prodej zboží (vstupenek) prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.humanbrand.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) humancraft s.r.o. se sídlem Karlínské náměstí 399/11, Praha 8, 186 00,  IČO: 26213672, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.humanbrand.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce”) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce. 
 3. Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedené v sekci Kontakty na webové stránce. 
 4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodejcem.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v počtu požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky. 
 2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny. 
 5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU K AKCI, NA NÍŽ JSOU VSTUPENKY ZAKOUPENY 

 1. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.
 2. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

 3. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

IV. POSTUP PŘI NÁKUPU VSTUPENEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena jednotlivě. 
 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, na fakturu, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.
 3. Prodávající garantuje kupujícímu vstup na konferenci teprve poté, co je mu připsána úhrada vstupenky/vstupenek na bankovní účet.
 4. Prodávají zašle vstupenku/vstupenky kupujícímu v elektronické podobě na email použitý při registraci po připsání úhrady. Vstupenky se na dobírku nezasílají.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

VI. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku 6.
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).
 4. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 5. Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.
 6. V případě splnění podmínek pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.
 7. Pokud se plnění této smlouvy (pořádaná akce) stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, (jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, pandemie, nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události neumožňující realizaci akce) bude akce přesunuta na náhradní termín, nebo zrušena. V případě přesunutí akce na jiný termín zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky. V případě zrušení akce má kupující nárok na vrácení vstupného v plné výši. O náhradním termínu bude kupující informován prostřednictvím kontaktu, který vyplnil při koupi vstupenky na akci. (email, telefon) Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že tato informace nebyla včas předána třetí straně.
 8. S Vašimi reklamacemi se obracejte na email petra.havlova@humancraft.cz nebo na telefon 604 232 858.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení. 
 2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. 
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.